عایق دائمی بتن

مایع نانو سیلیکاتی بر پایه آب و شفاف که با نفوذ خود به لایه های زیرین سطوح مصالح باعث ایجاد خاصیت آببندی دائمی در آنمی گردد.

 عایق دائمی بتن با کلیه سولفات ها ، CHS آزاد دربتن و شوره های موجود در بافت لایه هایی که در آنها نفوذ کرده، واکنش داده و با خنثی سازی بافت ها باعث خروج آلودگی ها و شوره ها به سطح مصالح و ایجاد خاصیت آببندی دائمی و شد خوردگی بتن می گردد .

از این محصول می توان بر روی کلیه سطوح سیمانی و سازه های بتونی در تماس با خاک ، محیطهای قلیایی و فاضلابی خورنده ، بتنهای اکسپوز ، سازه های کنار دریا و محیطهای دارای یونهای آزاد مخرب مانند یون کلرو ... استفاده نمود .