كفپوش و پوشش‌ های محافظتی

از عمده ترین عوامل تخریب سیستم های فاضلابی می توان به گازهای بیوژنیك و یونهای آزاد اشاره كرد. افزایش میزان این گازها و غلظت اسیدهای موجود در سیستمهای فاضلابی موجب تخریب سازه ها و كاهش عمر مفید آنها می گردند.

  •  مقاوم سازی و جلوگیری از نفوذ و تأثیر این عوامل خورنده و یا هرگونه اسید و قلیا با غلظت های مختلف 0<PH<14 توسط محصولات تخصصی قابل ارائه، علاوه بر افزایش عمر بهره برداری و سرعت زمان اجرا و كاهش هزینه ها، جایگزین مناسبی برای كاشیكاری ضد اسید و یا پوششهای پلیمری متداول می باشند.
  • یكپارچگی و عدم نیاز به اجرای درز، قابلیت اعمال در یك مرحله، امكان اعمال در محیطهای مرطوب، اطمینان از عدم جدایش از بستر و نیز قابلیت تردد ترافیكی بر روی سطح این محصولات از جمله مزایای فنی آنها می باشند

پوششهای محافظتی و ضد خوردگی یكپارچه و بدون درز  0 < PH < 14

 

services-a1 thmb services-a2 thmb services-a4 thmb
services-d16 thmb services-d17 thmb services-d18 thmb