خدمات

آببندی و نشتی‌ گیری

پایین بودن كیفیت سازه های بتنی نگهدارنده و انتقال دهنده مایعات و نیز نفوذ آب و عوامل خورنده فاضلابی و محیطی از سطوح مثبت و منفی از مهمترین دلایل تخریب این سازه ها می باشند.

ادامه مطلب...

ترمیم، تقویت و بهسازی

تخریب پوشش بتنی و آرماتورها به سبب خوردگیهای كلرایدی و كربناسیونی در شرایط جوی و محیطی مختلف به همراه نفوذ نم و رطوبت و آلاینده های محیطی و نیز یونهای آزاد در سطوح مجاور سازه ها و یا سایش حاصل از تردد صورت می پذیرد

ادامه مطلب...

كفپوش و پوشش‌ های محافظتی

از عمده ترین عوامل تخریب سیستم های فاضلابی می توان به گازهای بیوژنیك و یونهای آزاد اشاره كرد. افزایش میزان این گازها و غلظت اسیدهای موجود در سیستمهای فاضلابی موجب تخریب سازه ها و كاهش عمر مفید آنها می گردند.

ادامه مطلب...

نانونفوذگرهای سیلیكاتی دائمی

این محصولات مایع شفاف، بی رنگ و بی بو، آب پایه بوده كه با نفوذ خود به عمق لایه ها، علاوه بر حفظ قابلیت تنفس و حذف نم و رطوبت موجود و پركردن تركهای موئین داخلی از نفوذ نم و رطوبت و آلاینده های محیطی به داخل و شوره زدگی آن جلوگیری به عمل می آورند.

ادامه مطلب...

عایق دائمی بتن

مایع نانو سیلیکاتی بر پایه آب و شفاف که با نفوذ خود به لایه های زیرین سطوح مصالح باعث ایجاد خاصیت آببندی دائمی در آنمی گردد.

ادامه مطلب...