كفپوش و پوشش‌ های محافظتی

products4

IPA Liquid PH+

مایع پلیمریك جهت افزایش مقاومت شیمیایی سطح و مقابله با تهاجم سولفات های موجود در محيط PH > 3

كاربرد: سطوح درگیر با مواد و گازهای شیمیایی، تاج لوله های فاضلاب، منهولها، سپتیك ها

IPA LIQUID PH +

ادامه مطلب...

IPA 2K Silica Mortar

ملات دوجزئی بر پایه پودرهای معدنی و مایع سیلیكاتی با مقاومت شیمیایی بسیار بالا، مناسب جهت سطوح با خوردگی زیاد

1 < PH < 14

كاربرد: تاج لوله های انتقال فاضلاب و سطوح در تماس مستقیم با گازهایی چون H2S

تاج خشك كن ها، سطوح تصفیه خانه ها و در تماس با روغن، مشتقات نفتی

IPA 2K SILICAMORTAR

ادامه مطلب...

IPA Polyschicht

محصولی دوجزئی مایع پلیمری با قابلیت تبدیل به ملات با چسبندگی بسیار بالا به كلیه سطوح فلزی و بتنی به منظور آببندی و جلوگیری از خوردگی و تأثیر كلیه مواد شیمیایی و مخرب مانند: اسید و باز، فنول، روغن و سوخت و تمامی یون های آزاد. 0 < PH < 14 و مقاومت دمایی تا 300 درجه سانتی گراد

كاربرد: تصفیه خانه های فاضلاب و پساب های صنعتی، جدا كننده های روغن و گریس، هاضم ها و كلیه مخازن ، لوله ها و سطوح در تماس با فاضلاب ، مواد خورنده و گازهای بیوژنیک

IPA POLYSCHICHT

ادامه مطلب...