افزودنیهای بتن

IPANEX

افزودنی مایع با قابلیت جلوگیری از نفوذ یون کلر و دیگر عوامل خورنده و امکان کنترل عمق نفوذ آب در بتن . مورد تایید سازمان ACI

میزان مصرف: 0.5 الی 1 درصد وزن سیمان

كاربرد: اسکله و سازه های دریایی ، سطوح درتماس دائمی با آب دریا ، مخازن آب شرب، استخرهای پرورش آبزیان، كانال­ها و كلیه سازه­های بتنی

       IPANEX

ادامه مطلب...

IPA Slurry Penetron Admix

 افزودنی پودری کریستالی با قابلیت ایجاد خاصیت آببندی 100%  در بتن

میزان مصرف: 1الی 2 درصد وزن سیمان

كاربرد: مخازن آب شرب، استخرهای پرورش آبزیان، چاله آسانسورها، كانال­ها و كلیه سازه­های بتنی و سطوح سیمانی و معدنی

 

IPA SLURRY PENETRON ADMIX

ادامه مطلب...