پروژه ایزولاسیون بام و فلاورباکسهای برج ماهتاب

 

نام پروژه:  پروژه ایزولاسیون پشت بام و فلاورباکسهای برج ماهتاب

مجری:شرکت مهندسی دژآبسنگ

مدیر اجرا:آقای مهندس شیرآوند

ناظر:خانم مهندس جباری

مواد مصرفی:عایق رطوبتی و حرارتی IPAPLAST و ماستیک درزگیر IPAPUR 1K/N