آببندی استخر شهرک گلباران نشتارود

آببندی استخر شهرک گلباران نشتارود

مواد مصرفی: پودر آببندی فشار مثبت SLURRY DS

مجری پروژه: آقای میمنت  تابستان 95