شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان از تاریخ 22 لغایت 25 مرداد 95 در نمایشگاه بین المللی چمران تهران با استقبال بازدیدکنندگان برگزار گردید

شرکت مهندسی دژآبسنگ برای دوازدهمین سال متوالی با هدف معرفی محصولات و روش های نوین به پیمانکاران و مجریان پروژه و تمامی بازدیدکنندگان به منظور

بهبود فرآیند اجرا و ارتقاءسطح کیفیت کاردر نمایشگاه ساختمان شرکت نمود.